Koplietot - Apliecinajuma karte_5 pielikums_010914.pdf