Koplietot - Apliecinajums par ekas nojauksanu 17 piel.pdf