Koplietot - Apliecinajuma karte_6 pielikums_010914.pdf